It Fryske Gea is met gepaste trots dé vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Dit dankzij het beheer van ruim 20.600 hectare natuurterrein waaronder graslanden, bossen, meren en plassen, moerassen en heide. Activiteiten daaraan gerelateerd zijn landschapsbescherming, inventarisatie en monitoring. Maar ook het vormen van draagvlak, zorgen voor betrokkenheid, verstrekken van informatie, educatie en voorlichting en het bieden van recreatiemogelijkheden. It Fryske Gea werkt doorlopend aan een optimale kwaliteit van de leefomgeving van mensen, dieren en planten in Fryslân. Van oudsher vanuit ons terreinbezit, maar ook door de bescherming van landschap en cultuurhistorische waarden buiten onze terreinen.

Zolang het de natuur niet schaadt, laten we mensen graag genieten van onze natuurgebieden. Daarom is het merendeel van de ruim zestig natuurterreinen vrij toegankelijk voor het publiek. In 2019 maakten honderdduizenden bezoekers daar gebruik van. Volwassenen, gezinnen en kinderen. Op eigen gelegenheid of door middel van de vele excursies en andere activiteiten die It Fryske Gea organiseert.

It Fryske Gea maakt zich er sterk voor dat de biodiversiteit niet alleen behouden, maar ook zo veel mogelijk hersteld wordt. In 2019 presenteerden we in dat licht de veenstrategie ‘Stean foar it Fean’ en kwam het ‘Aanvalsplan Grutto’, bedoeld om deze weidevogel te redden, tot stand. Ook was er ruim aandacht voor het landschap, de mogelijk bestuurlijke fusie met Landschapsbeheer Friesland en waren er leuke successen in de natuur zoals de ontdekking van de addertong op de Mokkebank.

Er werden ook andere, mooie projecten afgerond zoals de vogelkijkhut ‘de Catskieker’ in de Lendevallei, de fotohut in het Rysterbosk en de herbouw van ons districtsgebouw bij Rijs. Tegelijk waren er enkele minder leuke gebeurtenissen. Zo zal de containerramp met de MSC Zoe ongetwijfeld lang in ieders gedachten blijven en kregen we in het verslagjaar in Nederland te maken met de stikstofimpasse. In dit jaarverslag leest u er in de diverse hoofdstukken meer over.

Een mijlpaal was in 2019 wellicht dat we samen met andere organisaties van Provinciale Staten van Fryslân groen licht kregen voor ‘Natuer mei de Mienskip’; een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling en het beheer van de Friese natuur.

Bestuur en directie van It Fryske Gea hebben veel vertrouwen in de toekomst. Desalniettemin blijven we alert en is het belangrijk dat onze vereniging staat als een huis: financieel gezond, met een grote achterban en aanwezig op de plekken en momenten die er toe doen. Dit is mede mogelijk door de inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers. Een compliment voor hen is hier dan ook op zijn plaats!

 

De natuer wurdt alinne oerwûn troch nei har te harkjen. – Francis Bacon

In 2019 kregen we naast het reguliere natuurbeheer te maken met verschillende uitdagingen. Begin van het jaar verloor de MSC Zoe vlak boven de Waddeneilanden 277 containers. Hele gebieden werden vervuild met onder meer plastic en piepschuim. Veel mensen trokken zich dit enorm aan en duizenden opruimers hielpen mee om de natuur weer schoon te maken. Verder werkten de gevolgen van de droogte van 2018 door in het verslagjaar – ook weer een erg droog jaar. Zo staan veel zeldzame soorten op uitsterven en staat de biodiversiteit onder druk. Vakkundig beheer en nauwe samenwerking zijn daarom cruciaal.

In 2019 kregen we van Provinciale Staten van Fryslân groen licht voor Natuer mei de Mienskip; een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling en het beheer van de Friese natuur. It Frysk Gea heeft hiervoor de handen ineen geslagen met LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Friese Milieu Federatie, Feriening Biologyske Boeren Fryslân en Wetterskip Fryslân. Samen willen we tot 2027 meer natuur in Fryslân realiseren, met hetzelfde budget én met grotere betrokkenheid van de gemeenschap.

De uitwerking is nu vastgelegd in een koersdocument. Natuer mei de Mienskip wil de natuur in Fryslân gestalte geven in partnerschap met de provincie. In deze nieuwe samenwerking zijn alle partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Zo wordt niet alleen het draagvlak voor meer natuur in de samenleving vergroot, maar is het eveneens mogelijk sneller resultaat te boeken. En dat met dezelfde financiële middelen. Wij verwachten dat dit zal leiden tot robuustere en toekomstbestendigere natuur en logische ecologische verbindingen. De komende twee jaar wordt via drie pilots geëxperimenteerd met deze nieuwe werkwijze. Johan Grijpstra is aangesteld  als programmamanager voor natuurontwikkeling in Fryslân.

Natuer mei de Mienskip is een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling en het beheer van de Friese natuur

BEHEEREVALUATIES. Elk natuurgebied wordt één keer in de zes jaar geëvalueerd. In 2019 werd gestart met de Fluezen. Een veldbezoek aan de Morra-Fûgelhoeke, samen met de Provincie en Wetterskip Fryslân, illustreerde dat het moeilijk is de oorzaken van de problemen van dit meertje te achterhalen. Het water is erg troebel en bevat nauwelijks of geen waterplanten. Ook de rietkragen zijn minimaal. Een tijdelijke proef met een natuurlijker waterpeil zorgde niet voor verbetering. Langs de oever van het meer bevindt zich een heel klein stukje veenmosrietland dat sterk achteruit gaat in kwaliteit. Wetterskip Fryslân voert nu een watersysteemanalyse uit. Daarmee hopen we beter zicht te krijgen op de oorzaken van de geconstateerde problemen en mogelijke oplossingsrichtingen. Er wordt eveneens gekeken naar potenties voor het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van het veenmosrietland.

Ook De Alde Feanen is in het verslagjaar voor het eerst sinds de invoer van de nieuwe beheervisie in 2013 weer geëvalueerd. Omdat in zo’n groot gebied niet alles kan worden meegenomen, is gekozen voor drie dringende thema’s: rietbeheer, graslandbeheer en natuurlijk peilbeheer. Rietland is van grote waarde voor een gezond moeras en voor diersoorten die hiervan afhankelijk zijn, zoals roerdomp en kleine karekiet. Er is de afgelopen decennia echter veel riet verdwenen. Nieuw moeras op voormalige landbouwgrond, liefst met een natuurlijk waterpeilbeheer, kan nieuwe kansen bieden aan riet. Met het Life-project hebben we dit inmiddels in een aantal proefgebieden aangetoond. De komende jaren willen we hier meer mee experimenteren.

Het beheer van de honderden hectares nat (schraal)grasland in De Alde Feanen vraagt elk jaar een enorme inspanning. Goede weersomstandigheden zijn daarbij erg sturend. Soms moeten de kwetsbaarste stukjes noodgedwongen blijven staan. Er wordt nu gekeken of deze stukjes met hulp van een vrijwilligersteam wel consequenter kunnen worden beheerd. Daarnaast gaan we met Wetterskip Fryslân proberen iets meer variatie terug te brengen in het waterpeil in de winterperiode. Tegenwoordig staat het land vijf maanden onder water, waardoor de vroegere schraal(blauw)graslanden meer en meer veranderen in oeverachtige vegetaties. Door de polders ook in de wintermaanden soms weer even droog te malen, kan dit proces mogelijk worden gestopt.

Lees hier de samenvatting van de beheerevaluaties.

NIEUWE NATUUR. De afgelopen jaren is er al veel gedaan aan de Lendevallei. Het gebied heeft een ware metamorfose ondergaan en het einde is nog niet in zicht. Alle ontwikkelingen leiden nu al tot natuurherstel. Zo heeft krabbescheer gezorgd voor een enorme verbetering van de biologische waterkwaliteit van de gekanaliseerde rivier de Linde. Daarnaast is de nieuw aangelegde waterberging ten noorden van de Blesse in gebruik genomen. De voormalige polder van ongeveer 25 hectare is aangelegd als natuurgebied en kan zo’n 180.000 kuub water opvangen. In de zomer zorgt het hogere waterpeil voor minder verdroging in de aanliggende natuurgebieden. In de winter kan het gebied het teveel aan water in de Linde opvangen.

Afgelopen winter hebben we met de SKNL-subsidie een integraal project in Natura 2000-gebied het  Drents-Friese Wold kunnen uitvoeren waarbij de bodemkwaliteit werd verbeterd. Eén van de doelstellingen was het herstellen van de heischrale graslanden. It Fryske Gea liet op de Schaopedobbe een veldproef uitvoeren door Adviesloket Bodem & Natuur om te kijken hoe we de bodemkwaliteit hier kunnen verbeteren en hoe bloemrijk heischraal grasland zich het beste kan ontwikkelen. Sytske Rintjema, specialist natuurkwaliteit en beheer bij It Fryske Gea, vertelde meer over de veldproef en de soortenrijkdom in de Schaopedobbe in een interview met Omrop Fryslân.

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE. Natuurgebied het Easterskar is groter geworden dankzij een indrukwekkend project van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. In het Easterskar daalde het waterpeil de laatste jaren schrikbarend, waardoor het veen langzaam uitdroogde. Dit zorgde voor verruiging en verbossing en een afname van het aantal water- en moerasvogels. Om het tij te keren is een twee kilometer lange ecologische verbindingszone aangelegd om water vanaf de Tsjonger in te laten. Daarnaast is het Easterskar nu verbonden met de Rottige Meente en de Brandemeer. Planten en dieren kunnen nu gemakkelijker migreren tussen deze natuurgebieden.

De ecologische verbindingszone bestaat uit kleine wateren, petgaten, kruidenrijke rietlanden, natte graslanden, vochtige ruigtes en hoger gelegen soortenrijke graslanden. Een ondergrondse stroom brengt vanaf de Tjonger water naar het natuurgebied. Het Easterskar ligt hoger dan het land eromheen. Hierdoor ‘lekte’ het grondwater naar de laaggelegen weilanden met een lager waterpeil, één van de redenen voor de verdroging van het gebied. Er werden vier zware betonnen duikers geplaatst om ervoor te zorgen dat het water voor de landbouw en het water voor het natuurgebied gescheiden blijft. Het moerasgebied blijft nu vochtig zonder dat de landbouw natte voeten krijgt.

Woensdag 24 april werd de ecologische verbindingszone feestelijk geopend met de onthulling van een nieuw infopaneel en een picknickbank.

WERK IN UITVOERING. In het verslagjaar zetten we de eerste stappen in het project It Sân. Met dit project werken we aan het verbeteren van de waterkwaliteit en aan goede schuil- en paaiplaats voor vissen en een veilige broedplaats voor bijzondere vogels. Naar verwachting ronden we de maatregelen in het voorjaar van 2020 af. Afgelopen jaar werd het meertje It Sân al met een damwand afgesloten van de Fluezen. Hierdoor kan het waterpeil tijdelijk omlaag, waardoor riet- en waterplanten zich goed kunnen ontwikkelen. Waterriet voorkomt niet alleen dat de oever erodeert, maar zorgt eveneens voor meer zuurstof in zowel water als bodem. Daarnaast hebben vissen en vogels baat bij riet. Als het riet en de waterplanten na een jaar of vijf goed zijn ontwikkeld, wordt It Sân weer  verbonden met de Fluezen en kan de boezem ook profiteren van de verbeterde omstandigheden.

AANKOPEN. Vrijdag 29 maart vond de overdracht plaats van het unieke eeuwenoude gebied Rikkinge Es. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en verkoper Sjoerd Hoekstra zetten ter plaatse hun handtekening onder het koopcontract. Met de aankoop van Rikkinge Es slaat It Fryske Gea een nieuwe weg in door als grondverpachter op te treden. Sjoerd Hoekstra is van eigenaar pachter geworden. Het terrein blijft agrarisch gebied, maar de nadruk verschuift naar natuurinclusief boeren met behoud en versterking van de biodiversiteit. Een voorbeeld voor hoe het ook kan. De overdracht was tevens het startsein van Uw Stadsboer Fryslân. Via dit initiatief worden producten van biologische boeren direct aan de consument verkocht.

Met dank aan een succesvolle crowdfundingsactie die van start ging in september 2018 kon natuurgebied de Heanmar in het najaar van 2019 worden uitgebreid. In 2016 kon It Fryske Gea al ruim vier hectare kopen van een boer die daar nog extensieve landbouw bedreef. Voor het resterende stuk land kregen wij het eerste recht van koop als het beschikbaar zou komen. Dat moment kwam eerder dan verwacht, toen de betrokken boer in het voorjaar van 2018 stierf.  De noodzaak voor de aankoop van de zes hectare in het hart van het gebied was groot. Met behulp van gulle giften van leden en andere inwoners van Fryslân kon het stuk land worden gekocht. Hiermee is een groot leefgebied voor weidevogels veiliggesteld.

Overgang van land naar zee aangepakt

De overgang van land naar zee moet worden verbeterd van Koehool tot Lauwersoog. Het terrein moet weer natuurlijker worden en tegelijkertijd worden klaargestoomd voor een toekomst waarin de zee een stuk hoger komt dan nu. Bovenop het geld voor het versterken van de zeedijken zelf, stelt het Rijk de komende tien jaar 30 miljoen euro beschikbaar om dit te realiseren.

Een deel van het geld gaat naar Holwerd aan Zee. Het andere deel is voor andere oplossingen om de scheiding tussen zoet en zout natuurlijker te maken op andere plaatsen langs de kust. It Fryske Gea is een van de partijen die meepraat over hoe dit het beste kan gebeuren. Wij hebben namelijk een groot deel van het buitendijkse land in bezit. Het doel is om een natuurlijke rand te creëren bij de Waddenzee. Dat is erg belangrijk voor vogels en vissen én het levert prachtig recreatiegebied op.

Lange tijd werd er alles aan gedaan om de zee zo krachtig mogelijk te keren. Maar voor de lange termijn is dit niet meer overal de juiste aanpak. De natuur krijgt in het nieuwe Deltaplan meer ruimte. Langs de Friese kust wordt bijvoorbeeld gekozen voor de natuurlijke aanwas van kwelders. Zo groeit het land mee met de komende zeespiegelstijging. Andere succesvolle voorbeelden van een natuurlijker aanpak zijn de aanleg van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk en het groter maken van de Wierumer kwelder.

De komende jaren zal er goed worden nagedacht over wat er moet gebeuren voor een betere overgang van zee naar land. Hierbij is maatwerk belangrijk: elke locatie heeft zijn eigen passende oplossing nodig.

Omrop Fryslân sprak met Chris Bakker, hoofd natuurkwaliteit van It Fryske Gea, over de aanpak.

De natuer docht neat sûnder doel. – Aristoteles

Een grote verscheidenheid aan planten en dieren is erg belangrijk voor de natuur. Maar de biodiversiteit staat overal ter wereld – en zeker in ons dichtbevolkte land – onder druk. Het aantal weidevogels en insecten, zoals vlinders en bijen, gaat de laatste decennia gestaag achteruit. Maar we blijven ons onvermoeibaar inzetten voor planten en dieren. Daarom zijn er gelukkig ook lichtpuntjes in onze natuurterreinen te melden.

Waarnemingen van flora en fauna in de natuurgebieden van It Fryske Gea zijn een belangrijke graadmeter. Onze leden en andere geïnteresseerden zijn hierbij onmisbaar. Zij geven aan ons door wat ze zien in onze natuurgebieden. Dit is waardevolle informatie, zeker als het om bijzondere observaties gaat.

Zo werden er onder andere veel bijzonderheden gemeld vanaf de Friese IJsselmeerkust. Op 14 april werd de zeer zeldzame kuifkoekoek ontdekt tussen een groep grauwe ganzen, tureluurs, kemphanen en graspiepers. En eind juni zorgde een grijskopkieviet op de Warkumerwaard voor veel commotie onder vogelaars. Maar ook de ‘gewone’ zaken gaven reden tot juichen. Dit verslagjaar was de herfst weer zoals deze hoort te zijn in ons land: niet te warm, niet te koud en ook vooral nat. Ideale omstandigheden voor de paddenstoelen die massaal de grond uitschoten!

We blijven ons onvermoeibaar inzetten voor planten en dieren

REPTIELEN. Een jaar eerder, in 2018, heeft It Fryske Gea samen met Ravon geprobeerd een beter beeld te krijgen van het voorkomen en terreingebruik van de reptielen in het Easterskar. Vanwege de warmte en de droogte was het aantal waarnemingen toen echter gering. Daarom werd besloten om in dit verslagjaar nog een gebiedstelling uit te voeren. Op 30 maart traden acht slangendeskundigen aan. Na enkele uren zoeken stond de teller voor het 550 hectare grote gebied op achttien ringslangen en twee levendbarende hagedissen. Deze keer werden er geen adders gesignaleerd, maar volgens de deskundigen is het voor deze soort dan ook al snel te warm. Als de temperatuur op de bodem boven de 16 graden Celsius komt, trekken de dieren zich terug in de vegetatie en is de kans dat je ze vindt nul.

Ook dit jaar hadden verschillende reptielen weer last van de droogte. Er werden daarom maar weinig reptielen gesignaleerd in de zomer. In september en oktober kwamen er toch nog enkele waarnemingen binnen, waaronder zes levendbarende hagedissen op de Delleboersterheide en twee exemplaren bij de Catspoele.

MUIZENPIEK. De droogte was voor sommige dieren juist positief. Muizen gedijen uitstekend onder deze omstandigheden. Ook dit jaar waren ze er daarom weer in overvloed. Wat tevens zorgde voor een goed roofvogel- en uilenjaar, met vaak omvangrijke en meerdere legsels. Naast uilen en roofvogels profiteerden ook reigers en ooievaars van de muizenaantallen. Zo werd eind augustus een groep van ruim vijftig ooievaars boven Petgatten de Feanhoop gespot. Indirect had het grote aantal muizen hoogstwaarschijnlijk ook een positief effect op het broedresultaat van weidevogels en andere grondbroeders. Hun predatoren, zoals ooievaars, vossen en steenmarters, hadden genoeg aan de muizen en lieten daardoor eieren en kuikens vaker met rust.

VISSEN. De Werkgroep Vissenonderzoek Fryslân gaat regelmatig op onderzoek uit. Het is namelijk belangrijk om de verspreiding van vissoorten in Fryslân actueel te houden, zodat we soorten ook beter kunnen beschermen. In maart bezocht de werkgroep verschillende locaties langs de rivier de Lende. Ter hoogte van het Lendebos werden bermpje, kleine modderkruiper, riviergrondel, vetje, tiendoornige stekelbaars, blankvoorn evenals larven van de weidebeekjuffer aangetroffen. Ter hoogte van De Hoeve en Steggerda zag de werkgroep onder andere de exotische marmergrondel, bittervoorn en grote modderkruiper.

In het noorden van de provincie realiseert It Fryske Gea in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân natuurvriendelijke oevers langs de Súd Ie. Daarom werd in maart een vispassage aangelegd tussen de Súd Ie en de Eanjumerkolken. Het natuurgebied is nu beter bereikbaar voor vissen die de Eanjumerkolken weer kunnen gebruiken als paai- en opgroeigebied. Vooral de paling en de driedoornige stekelbaars hebben baat bij de vistrap.

LIBELLEN. Maar weinig landen kennen zo’n omvangrijke libellenpopulatie als Nederland. En binnen ons land spant het waterrijke Fryslân de kroon, zowel wat soorten als aantallen betreft. Begin juni waren er veel libellen actief in de Hurdegarypsterwarren, zoals de bruine korenbout en de vuurlibel. En de sierlijke witsnuitlibel zet zijn opmars voort in dit gebied. Ook uit de Lendevallei kwamen weer meldingen van sierlijke en van gevlekte witsnuitlibellen. Inclusief paringswielen en ei-afzet: het bewijs van voorplanting. Bureau FaunaX ontdekte hier al vroeg in het jaar ook enkele Noordse winterjuffers en een pas uitgeslopen exemplaar van de gevlekte glanslibel. Stuk voor stuk zeldzame en beschermde soorten die nog wel een onderkomen vinden in onze natuurterreinen. Enkele soorten laten de laatste jaren eveneens tekenen van herstel zien.

FLORA. De heide had in 2019 weer last van droogte. Op de Schaopedobbe verdorde behoorlijk wat struikheide. Wat opviel was de massale bloei van kleine tijm en valkruid (830 tegen 420 in 2017). Mogelijk ging het hier om stressbloei. In het Mandefjild deed de gaspeldoorn het goed. Deze plant kan niet goed tegen strenge winters. De afgelopen jaren zijn onze winters relatief zacht geweest, waardoor deze plant duidelijk in aantallen toeneemt.

Erg bijzonder was de ontdekking dat de addertong massaal voorkomt op de Mokkebank. Waar tijdens de inventarisatie in 2016 maar één groeiplek werd gezien op de Mokkebank, waren dat er dit verslagjaar wel zeven met in totaal duizenden exemplaren! Deze toename is geweldig, vooral omdat het plantje landelijk helaas drastisch afneemt door verdroging, verruiging en verzuring. Addertong groeit het beste tussen lage planten, want als de vegetatie hoger is dan tien centimeter dan verstikt de plant. Het hooilandbeheer in de Mokkebank heeft dus zijn vruchten afgeworpen.

WEIDEVOGELS. Jarenlang lieten weidevogels de Eanjumerkolken links liggen. Door achterstallig onderhoud was het gebied verwaarloosd. Er was veel wilgenstruweel ontstaan, greppels slibden dicht, het regenwater bleef lang stilstaan en er ontstond plaatselijk rietmoeras. Geen aantrekkelijke omstandigheden voor weidevogels. Het gebied is inmiddels aanzienlijk opgeknapt en dit heeft zich uitbetaald in een toename van het aantal weidevogels in de Eanjumerkolken. De broedpopulatie van de kievit en tureluur zijn beide zelfs verviervoudigd!

Aanvalsplan om de grutto te redden

Weidevogels zijn kwetsbare dieren. Vooral onze Vogel des Vaderlands de grutto heeft het zwaar. Zonder serieuze maatregelen zal deze steltloper dan ook uitsterven. Het aantal broedparen is de afgelopen dertig jaar gedaald van 100.000 naar 35.000. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. Ze hebben onze open graslanden nodig. We hebben dus een bijzondere plicht om de soort in stand te houden. Tijd voor een serieuze actie met Aanvalsplan Grutto.

Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius, oud-minister van milieu. Hij heeft Friese wortels en trekt zich het lot van de weidevogels aan. De maatregelen die tot nu toe werden getroffen voor weidevogels zijn nog niet genoeg. Daarom is dit aanvalsplan opgesteld, dat volledig wordt ondersteund door It Fryske Gea en de Friese Milieufederaties. De maatregelen voor de grutto moeten eveneens tot een breder herstel van de weidevogelpopulaties leiden.

Om de grutto te redden zijn er vier speerpunten:

1. De kerngebieden van de grutto moeten fors worden vergroot. Er moet worden gewerkt aan de vorming van grotere, aaneengesloten gebieden van 1.000 hectare open terrein met zo weinig mogelijk verstoring.

2. Het waterpeil moet hoger in de kerngebieden, waardoor de grutto weer beter met z’n snavel de bodem in kan om al wroetend naar wormen te zoeken. Bij voorkeur staat het terrein (tijdelijk) plas-dras.

3. Het agrarisch landgebruik moet verder worden aangepast. Om de jongen de kans te geven om op te groeien, moet het maaien worden uitgesteld. Daarnaast is het injecteren van drijfmest in de bodem funest voor wormen. Alleen ruige mest moet nog op het land worden gebracht.

4. Roofdieren moeten worden verjaagd. Het aantal predatoren dat graag een gruttonest leegvreet neemt toe: buizerds, ooievaars, kraaien, bunzings, marters, hermelijnen, vossen en (verwilderde) katten eten graag eieren of jongen. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat zij zich niet prettig voelen in het gebied. Dat kan  onder andere door het terrein zo open mogelijk te houden en door verjaging.

Dit laatste punt is erg belangrijk, want zonder actief beheer tegen predatoren is gruttobeheer weggegooid geld. Maar dit alles kan uiteraard niet zonder boeren te compenseren voor gruttovriendelijke bedrijfsvoering. Aan de provincie nu de taak om de financiële kant én de zekerheid voor de langere termijn voor boeren te waarborgen.

Lees het hele Aanvalsplan Grutto

Wat mear oftst witst, wat mear oftst sjochst en genietest!

Mensen gaan steeds vaker in hun vrije tijd de natuur in. Niet alleen om te genieten van alles wat er buiten groeit, bloeit en beweegt, maar ook om rust en ruimte te ervaren en hun hoofd even helemaal leeg te kunnen maken. It Fryske Gea stelt haar natuurgebieden daarom graag zoveel mogelijk open voor het publiek. Bovendien delen we kennis en informatie over diezelfde natuur, via verschillende kanalen. Als je de natuur leert kennen, weet je haar immers ook meer te waarderen. Ook ga je er zorgvuldiger mee om. Niet voor niets besteden we ook veel aandacht aan educatie. Geven we voorlichting en organiseren we jaarrond excursies.

Als natuurbeschermer gaan we zorgvuldig om met onze terreinen. Tegelijkertijd willen we jong en oud graag zo veel en vaak mogelijk laten genieten van de ruim zestig natuurgebieden die we beheren. Een uitdaging die ons goed afgaat, want ook in 2019 trokken onze terreinen honderdduizenden bezoekers. Zij verkenden de natuur op eigen gelegenheid of namen deel aan één van onze vele activiteiten.

NIEUWE VOORZIENINGEN. Voldoende en eigentijdse voorzieningen zijn een voorwaarde om in onze gebieden te kunnen recreëren. Daarom vervangen en vernieuwen we ze dan ook regelmatig. Net zo goed als we veel tijd en aandacht besteden aan onderhoud.

Zo onderging onze fotohut in het Rysterbosk in het verslagjaar een metamorfose. Hij werd op 1 juli door directeur Henk de Vries en oud-werknemer Hans Pietersma geopend. De ruimte biedt uitzicht op een voedselrijke vogelbadplaats en is één van de weinige plaatsen in Fryslân waar fotografen bosvogels van zo dichtbij kunnen vastleggen. De hut is nu van alle gemakken voorzien en de ideale stek voor natuurfotografen.

In 2018 brandde de vogelkijkhut in De Krite af. Een groot gemis voor vogelaars en bezoekers van De Alde Feanen. Dankzij financiële steun uit nalatenschap van het echtpaar Steigenga-De Roock kon It Fryske Gea gelukkig weer een nieuw onderkomen laten plaatsen. Vogelkijkhut ‘de Ielgoes’ is ontworpen en gebouwd door studenten van ROC Friese Poort in Drachten. Hij staat op palen, is alleen per boot bereikbaar en biedt uniek uitzicht op de aalscholverkolonie. De officiële opening vond plaats op 11 juli.

In de Lendevallei was in 2018 al een nieuwe kijkhut geplaatst. Wat nog ontbrak was een naam. Iedereen kon zijn of haar suggesties aandragen bij It Fryske Gea. ‘Catskieker’ kreeg maar liefs 80% van de stemmen en was daarmee de overduidelijke winnaar.

NIEUWE GIDSEN. Zonder onze gidsen kunnen wij geen excursies organiseren en zijn veel andere activiteiten ook niet mogelijk. We zijn dan ook erg blij met de nieuwe lichting vrijwillige natuurgidsen. Elf belangstellenden volgden de eerste helft van 2019 een cursus onder leiding van Lydia Barkema. En met succes! Elke deelnemer nam na afloop een certificaat in ontvangst. Daarmee is It Fryske Gea weer een groep enthousiaste natuurgidsen rijker.

JEUGD. Je kunt niet vroeg genoeg kennismaken met de natuur. Daarom verzorgt It Fryske Gea jaarrond verschillende activiteiten voor de jeugd. We bieden bijvoorbeeld drie verschillende scholenprogramma’s aan, zoals ‘Op zoek naar de Blije Vis’ bij Kornwerderzand. Met dit interactieve programma leren leerlingen van groep 7 en 8 in Súdwest-Fryslân alles over de vistrek. Met als aftrap een presentatie over vismigratie en de Afsluitdijk in het Afsluitdijk Wadden Center, om na de pauze tijdens een excursie met de gidsen de waterkant van het IJsselmeer te ontdekken.

Maar we doen veel meer voor de jeugd. Denk aan jeugdexcursies, themamiddagen, kinderfeestjes, schoolreisjes en de rugzakroutes in Nationaal Park De Alde Feanen. En niet te vergeten Kids Gea, ons ledenblad voor de jeugd, waarmee we jaarlijks duizenden kinderen bereiken én betrekken bij de Friese natuur en ons werk.

OPEN DAGEN. Op 26 mei organiseerden we weer een open dag in en rondom het Bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen. Ook dit jaar goed bezocht door jong en oud. Tussen 12.00 en 16.00 uur stonden verschillende activiteiten op het programma. Voor volwassenen waren er vaarexcursies, exposities en wandelroutes. De kids konden onder andere broodjes bakken bij het kampvuur, knutselen, buikglijden en kaarsen maken van bijenwas.

Maar de echte topattractie was deze keer de ApenkooiXL, aangeboden door zorgverzekeraar De Friesland. Groot en klein leefden zich uit in deze bijzondere apenkooi. Ze moesten zoveel mogelijk elektronische banaantjes verzamelen op een polsbandje door over hindernissen te klauteren, aan rekstokken en touwen te slingeren én de vloer te vermijden. Ze mochten eveneens niet geraakt worden door zogenaamde kokosnoten van één van de ‘gorilla’s bovenin de apenkooi. Maar het ging er vooral om plezier te hebben en te ervaren dat bewegen leuk is. Dat lukte, want complete gezinnen deden fanatiek mee.

De jaarlijkse Lammetjesdag van It Fryske Gea werd het verslagjaar vervangen door een groot Schaapscheerdersfeest op 2 juni. Locatie van dit ambachtelijke feest was de Schaapskooi Oan ‘e Wyk te Bakkeveen. Voor jong en oud was er veel te doen en te zien. Zo werden meer dan honderd schapen geschoren, was er een demonstratie schapendrijven en zorgde de band Volk! voor live muziek. Ook kon men de bijzondere openlucht tentoonstelling ‘Woven Skin’ van textielkunstenares Claudy Jongstra bewonderen. Zij maakt in haar werk gebruik van de wol van de schapen van de Schaapskooi.

NATUURROUTES. Liever op eigen houtje de natuur in trekken? Dat kan natuurlijk ook. Op onze website staan beschrijvingen van verschillende prachtige natuurroutes . Daarnaast hebben wij een top 5 van de leukste wandeluitjes samengesteld. Niet alleen geschikt voor in de zomervakantie, maar het hele jaar rond. Een wandeling in het Rysterbosk is bijvoorbeeld leuk voor de hele familie en ook geschikt als je drempelvrij op pad wilt. Of ga romantisch samen wandelen in de Peazemerlannen, één van de buitendijkse parels van It Fryske Gea.

Over parels gesproken… Naast grote bekende natuurgebieden bezitten we ook een aantal minder bekende – maar niet minder mooie – terreinen. Syp Set en de Blauhúster Puollen zijn twee van deze vergeten natuurparels die we er graag even uitlichten. Hier geniet je nog volop van rust, water, het weidse (typisch) Friese landschap en watervogels. Natuur om zuinig op te zijn én om te delen en te beleven, vanaf de fiets of boot.

Eerste bijen- en insectenmarkt bij Park Huize Olterterp trekt veel belangstellenden

In het kader van World B-Day werd op zondag 19 mei de eerste bijen- en insectenmarkt georganiseerd in de tuin van Huize Olterterp. Van 10.00 tot 16.00 uur kwamen bezoekers van alles te weten over bijen en andere insecten. Het is inmiddels algemeen bekend dat het niet goed gaat met de bij, maar wat kun je daar zelf aan doen? Op deze en vele andere vragen gaven de verschillende professionals en ervaringsdeskundigen op het gebied van bijen antwoord. Daarnaast was er van alles te doen, te zien en te proeven op deze gezellige dag.

‘World Bee Day’ werd in 2014 geïntroduceerd door een Sloveense Imkervereniging om mensen bewust te maken van het belang van bijen en de bescherming van hun leefgebieden. Inmiddels is de dag uitgegroeid tot een internationaal event. In Nederland is de coördinatie in handen van Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting. De bijenmarkt in Olterterp was één van de vele activiteiten die op deze dag werden georganiseerd. Het evenement werd mogelijk gemaakt door de Bijenbrigade uit Beetsterzwaag, Jan Willem van Kruijssen van Silence of the Bees en It Fryske Gea.

De bijen- en insectenmarkt was een groot succes en trok honderden belangstellenden. Op de markt waren geen bijen te koop, maar wel veel andere producten waarmee bezoekers hun tuin aantrekkelijker kunnen maken voor bijen en andere insecten, zoals insectenhotels en wilde bloemen. Ook vertelde bijenlector Arjen Strijkstra meer over de ideale zaadsamenstelling voor de tuin, verzorgde imker Henk Postma diverse ‘bijenvolk’ films en kon men bij Martha Natuurlijk diverse honingsoorten kopen en natuurlijk ook proeven.

Voor jonge natuurliefhebbers was er eveneens genoeg te beleven. Zo konden kinderen geschminkt worden, zaadbommetjes maken en stenen beschilderen met insecten. Schrijfster Janneke de Boer was ook aanwezig met haar kinderboek over bijen.

Ondertussen bood de tuin van Huize Olterterp de perfecte setting. It Fryske Gea laat de natuur hier namelijk zoveel mogelijk haar gang gaan. Buiten de wandelpaden wordt het gras lang gehouden en er staan veel wilde bloemen. Volop inspiratie voor wat mensen in hun eigen tuin kunnen doen om de bij een handje te helpen.

It ûnthâld is de fjirde diminsje fan it lânskip. - Janet Fitch

Het Friese landschap en haar cultuurhistorie zijn onlosmakelijk met elkaar en met de natuur verbonden. Daarom besteedt It Fryske Gea als natuurbeschermer ook hier veel tijd aan, met onderhoud en herstel. Natuur, landschap en cultuurhistorie samen zijn wat Fryslân tot de bijzondere provincie maakt die zij is.

Cultuurhistorie en landschap zijn brede begrippen. Onze inzet was daarom ook in 2019 weer zeer divers. We hebben verschillende cultuurhistorische elementen hersteld en weer zichtbaar gemaakt in het landschap, gebeurtenissen gememoreerd door de plaatsing van kunstwerken, en verhalen verzameld en vastgelegd. Zo bewaren we onze geschiedenis voor de toekomst en kunnen we leren van lessen uit het verleden. En dat altijd met oog voor de omringende natuur.

HERSTEL. In het Rysterbosk is een historisch rondeel teruggebracht in de originele staat. Stichting De Versterking maakte dit financieel mogelijk. Het rondeel, een ‘bosrotonde’ langs de Middenlaan van het voormalige landhuis Huize Rijs, was helemaal afgevlakt door mountainbikers. De contouren zijn weer zichtbaar gemaakt met rondhout uit de omliggende bosvakken. Het rondeel biedt een inkijkje in de rijke historie van het bos en biedt ook nog eens onderdak aan verschillende dieren.

Bij Paesens zijn ook cultuurhistorische elementen in het landschap hersteld, zoals oude melkbochten waar koeien gemolken werden, een schapenwasplaats en oude greppels in de zomerpolder. Het zichtbaar maken van deze geschiedenis helpt ook de natuur in de Peazemerlannen nog eens een handje. Jonge weidevogels kunnen de greppels bijvoorbeeld gebruiken om te schuilen of om te zoeken naar voedsel.

SCHENKING. It Fryske Gea is eigenaar van jachtslot It Slotsje en dankzij een schenking nu ook van een bijzondere kachel in deze woning. Het rijksmonument staat tussen de bomen van het Ketliker Skar. Het jachtslot werd in 1915 in opdracht van de familie Bieruma Oosting gebouwd als buitenverblijf en uitvalsbasis voor de jacht. De familie legde ook het Ketliker Skar aan. Vanaf 1946 werd het jachtslot de dienstwoning van boswachter Ruurd Libbenga en zijn gezin. Omdat de familie de woning zo goed onderhield, kregen ze de handgemaakte kachel uit It Slotsje, na het overlijden van de heer Oosting. Bij een verhuizing in 1963 namen de Libbenga’s de kachel mee naar hun nieuwe onderkomen.

It Fryske Gea kreeg It Slotsje in 1969 in bezit. Begin jaren ’90 keerde de kachel terug naar het jachtslot, zij het in bruikleen. In 2019 schonk K. Libbenga hem echter met een officieel contract aan It Fryske Gea. Hierdoor is de kachel veiliggesteld en kan hij ook in de toekomst in de jachtkamer van It Slotsje blijven.

HERDENKEN. In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Dit was voor It Fryske Gea aanleiding om de oorlogsverhalen in onze natuurgebieden te verzamelen en zichtbaar te maken, zo ook in het Ketliker Skar. Tijdens de oorlogsjaren vonden hier drie succesvolle wapendroppingen plaats voor het verzet. Architect Nynke Rixt Jukema maakte een ontwerp dat het verhaal van de wapendroppingen symboliseert en tegelijkertijd ecologisch van belang is.

In het Droppingsveld staan nu drie gereconstrueerde wapencontainers die onderdak bieden aan vleermuizen. Deze dieren zijn gekozen als symbool voor de verzetslieden: overdag hieden ze zich schuil, ’s nachts waren ze actief. Op elke paal zit een knop. Wie daarop drukt, krijgt in het kort het verhaal van de wapendroppingen verteld. Op zaterdag 23 november, precies 75 jaar na de laatste succesvolle dropping, werd het kunstwerk met een kleine ceremonie gepresenteerd aan het publiek.

Fotokunstwerk ‘Dobbepaarden’ geïnstalleerd in de Ozingadobbe

De Mannen van Staal installeerden woensdag 17 juli midden in de Ozingadobbe, in Noard-Fryslân Bûtendyks, een fotokunstwerk van digital artist Marcel van Luit. Het kunstwerk is onderdeel van Sense of Place en ligt op de speciale Dobbepaarden-wandelroute.

Op 31 oktober 2006 raasde er een zware storm over het Noarderleech, waardoor het buitendijkse gebied bij Marrum overstroomde. Op dat moment stonden er nog zo’n 150 paarden achter de zeedijk op de rand van de Ozingadobbe. Ze werden ingesloten door het zeewater. Uiteindelijk wisten zes amazones de paarden weer op het droge te krijgen. De reddingsactie was wereldnieuws.

Na het paardendrama wilde Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een wandelroute aanleggen als eerbetoon aan de reddingsactie. Deze speciale Dobbepaarden-route is in 2018 gerealiseerd in samenwerking met It Fryske Gea en Sense of Place. De plaatsing van het fotokunstwerk was het slotstuk van dit project.

De foto ligt middenin de Ozingadobbe, de plek waar de paarden ingesloten raakten. Hij verbeeldt het paardendrama en ligt op de waterspiegel, waardoor het met de waterstand meebeweegt. Het is alleen te bekijken vanaf de rand van de dobbe. Zo blijft de aanblik van het open landschap behouden.

Omrop Fryslân deed verslag van de plaatsing.

Neat is sa ryk as de ûnútputlike wielde fan de natuer. Se lit ús allinne de oerflakken sjen, mar se is miljoenen meters djip. - Ralph Waldo Emerson

It Fryske Gea komt op voor de Friese natuur. Via ons beleid en in het veld maken wij ons sterk voor het belang van flora en fauna, landschap en cultureel erfgoed. Daarnaast praten en denken we mee met verschillende partijen en adviseren we overheden over beleid dat de natuur raakt. Als initiatieven onvoldoende rekening houden met de natuur dan trekken we – vaak samen met andere groene organisaties – aan de bel. Zo zorgen we er voor dat natuur, leefomgeving en landschapsontwikkeling op de (politieke) agenda (blijven) staan.

In 2019 hielden de nodige vraagstukken ons bezig. Denk aan de klimaatverandering die ook de natuur en ons beheerbeleid beïnvloedt. Hetzelfde geldt voor de stikstofcrisis die tot verhitte discussies en beperkende maatregelen aanleiding geeft. Daarnaast kampten we met de gevolgen van droogte en het inklinken van veengebieden. Stuk voor stuk ontwikkelingen die om een gezamenlijke en integrale aanpak vragen. Waarbij zowel overheden, bedrijven als terreinbeheerders nauw zijn betrokken en het eens moeten worden. It Fryske Gea houdt daarbij zowel provinciaal als landelijk, via het samenwerkingsverband LandschappenNL, de vinger aan de pols.

BELEID. It Fryske Gea is met het Bûtefjild, de Alde Feanen, Petgatten de Feanhoop, Easterskar en de Lendevallei beheerder van een aanzienlijk deel van het Friese veengebied. Verdroging is een groot probleem in deze terreinen. Om dit aan te pakken is samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een strategie ontwikkeld voor behoud en bescherming van de veennatuur in Fryslân: Stean foar it fean.

In deze visie schetsen we een droomscenario waarbij de veenbodems en de veenlandschappen in 2100 zijn veiliggesteld. Hiertoe is een zevenstappenplan opgesteld. Door deze stappen te volgen kan het veenlandschap behouden blijven.

Meer dan de helft van ons bezit, ruim 10.000 hectare, bestaat uit water en waterrijke gebieden. Vissen vormen een belangrijke schakel in dit ecosysteem. Met Sterk foar fisk verscheen er in het verslagjaar een beleidsplan waarmee It Fryske Gea zich, zoals de titel luidt, sterk maakt voor een gezonde visstand en vispassage. Het beleidsplan werd in overleg met verschillende partijen, waaronder sportvisserij, opgesteld. We geven hiermee nader richting aan onze missie en visie wat betreft de Friese waternatuur.

SAMEN VOOR DE TOEKOMST. De biodiversiteit staat op veel terreinen onder druk. Niet alleen de natuur, maar ook de bodemvruchtbaarheid, landbouwproductie en de levenscyclus van talrijke planten- en diersoorten komen daarmee in het geding. It Fryske Gea zet zich op vele terreinen in voor behoud en versterking van biodiversiteit in onze provincie.

Zo tekende directeur Henk de Vries op dinsdag 19 maart namens It Fryske Gea het bijenpact. Samen met veertien (Friese) organisaties slaan we de handen ineen voor de lokale biodiversiteit en tegen de bijensterfte. Het bijenpact is een vervolg op het initiatief ‘Silence of the bees’ en richt zich op de landbouw in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Zweden en Engeland. Met als doel het vergroten van de natuurlijke bestuiving van gewassen door wilde bijen, zweefvliegen en vlinders met meer dan tien procent.

De biodiversiteit komt ook onder druk te staan door het teveel aan stikstof in de lucht. Verzuring van de bodem is een gevolg. Net zo goed als dat de voedingsstof ervoor zorgt dat natuurgebieden vergrassen en andere plantensoorten worden verdrongen. Kwetsbare soorten verdwijnen en de vegetatie van dominante soorten wordt dichter, zoals in veenmosrietlanden die verbossen. Gevolg is dat ook bepaalde dierensoorten verdwijnen. Kortom, het hele ecosysteem verandert. It Fryske Gea doet aan symptoombestrijding op haar terreinen door bijvoorbeeld te plaggen en de bodem te bemesten (neutraliseren) met kalk. Vergrassing van heidevelden gaan we ook tegen door beweiding met Drentse heideschapen. De oorzaak, het overschot aan stikstof, nemen we hiermee echter niet weg.

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties van Nederland overhandigden op 11 december hun plan van aanpak voor de stikstofcrises aan de minister van LNV, Carola Schouten, en premier Mark Rutte. Met de strekking dat alleen een gezamenlijke aanpak volstaat en alle betrokkenen dienen te investeren in een duurzame oplossing van dit probleem. Investeren in natuurinclusieve landbouw maakt daar onderdeel van uit. Net zo goed als het ontwikkelen van een integrale visie waarmee de stikstofuitstoot duurzaam wordt genivelleerd.

NATUURBEWUST STEMMEN. It Fryske Gea werkt nauw samen met Wetterskip Fryslân. Bijvoorbeeld bij het peilbeheer in natuurterreinen, maar ook als het gaat om overloopgebieden voor waterberging en het gezamenlijk belang van een goede waterkwaliteit. Omdat natuurkwaliteit en waterbeheer veel raakvlakken hebben, vroegen wij onze leden om tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart natuurbewust te stemmen.

Met als belangrijke aandachtspunten voor de Friese natuur en onze natuurgebieden: schoon water, behoud van het veenweidegebied, flexibel peilbeheer, waterbeheersing en waterbeleving en recreatie. Maar bijvoorbeeld ook het wegnemen van belemmeringen voor een natuurlijke vistrek. Een ‘groene’ stem is een goede stem!

BEZWAAR. Gemeentebeleid gaat niet altijd samen met de bescherming van de kwetsbare natuur. Zo ook het plan van de gemeente Tytsjersteradiel om een nieuwe woonwijk te bouwen in de Hurdegarypsterwarren. In juni protesteerde It Fryske Gea daarom samen met de Friese Milieu Federatie en belendende boeren tegen de komst van ruim 150 woningen ten westen van Burgum.

Het natuurgebied is een belangrijke broedplek voor vogels. De dobben, die in ons beheer zijn, zijn landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol en bieden bijvoorbeeld een verblijfplaats aan de waterspitsmuis. Volgens Chris Bakker, adjunct-directeur van It Fryske Gea, verdwijnt deze bijzondere natuur als er huizen worden gebouwd. Het gezamenlijk bezwaar had succes. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 juli ging het omstreden plan definitief van tafel!

1,5 miljoen voor Waddenkustproject ‘Wij en Wadvogels’

It Fryske Gea krijgt € 1,5 miljoen van het Waddenfonds voor projecten die onderdeel uitmaken van het grotere Waddenkustproject ‘Wij & Wadvogels’. Eerder zegde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit al een kwart van het benodigde bedrag toe. Met de steun van het Waddenfonds is de begroting rond.

Wij & Wadvogels wordt ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland en diverse andere organisaties, waaronder It Fryske Gea. Met het project gaan we het Waddengebied leefbaarder maken voor vogels en beleefbaar voor bezoekers. Zo worden er betere omstandigheden gecreëerd voor broedende, rustende en foeragerende vogels. Ook worden de recreatiemogelijkheden verbeterd en uitgebreid. We gaan de resultaten monitoren, zodat de aanpak eventueel tussentijds kan worden bijgestuurd of verfijnd.

In Fryslân staan projecten bij Paesens-Moddergat, Ferwert en Blije Bûtendyks en Westhoek op het programma. Er worden broedplaatsen aangelegd. Het begrazingsbeheer op de kwelders wordt geoptimaliseerd. De zonering van rust en beleving rond hoogwatervluchtplaatsen wordt verbeterd. Een buitendijkse zomerpolder wordt weer bereikbaar voor de zee, zodat het weer een kwelder wordt.

Bij Paesens gaan we meten of versnelde opslibbing van de kwelder bijdraagt aan het opslaan van CO2. Er zullen ook enkele cultuurhistorische elementen opgeknapt worden, zoals buitendijkse historische sluisjes. We zoeken de samenwerking op met ondernemers langs de kust om bezoekers de mooiste verhalen over wadvogels mee te kunnen geven.

De eerste uitvoeringen gaan in 2020 van start.

Lees hier meer over Wij & Wadvogels

Leare om te sjen nei de skientme yn ’e wrâld, is de earste stap fan it suverjen fan ’e geast. - Amit Ray

Het aantal leden van It Fryske Gea is in 2019 stabiel gebleven. Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 35.947 leden. Zij zorgen er, samen met ruim 350 vrijwilligers en 66 medewerkers, voor dat It Fryske Gea haar taken kan blijven uitvoeren: het beschermen en ontwikkelen van natuur in Fryslân en het behoud van het Friese landschap en het cultuurhistorisch erfgoed.

Verspreid over de provincie heeft It Fryske Gea inmiddels ruim zestig natuurgebieden onder haar hoede met een totaaloppervlak van ruim 20.000 hectare. Ze bieden een grote verscheidenheid: van bossen, heidevelden, moerassen, graslanden en plassen tot meren, pingo’s, kwelders en rietlanden.

PARTNERS. It Fryske Gea werkt graag samen met andere partijen. Vanzelfsprekend met de andere elf provinciale Landschappen, waarmee we verenigd zijn in het samenwerkingsverband LandschappenNL. Maar ook met  bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Friese Milieu Federatie, Landschapsbeheer Friesland, de Waddenvereniging, zorgverzekeraar De Friesland, De Nieuwe Afsluitdijk, Wetterskip Fryslân, diverse gemeenten en de provincie Fryslân. Bovendien zijn we aangesloten bij de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk die zich inzet voor een verantwoord beheer en gebruik van het IJsselmeergebied. ‘Last but not least’ kent de vereniging ook een bedrijvenstichting: Ynnatura. Tientallen bedrijven zijn donateur van deze stichting en steunen via projecten het werk van It Fryske Gea.

We werken graag samen met andere partijen

RICHTINGGEVEND. Naast steun geven onze leden ook richting aan onze vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) kiezen zij de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. De Raad van Toezicht ziet toe op de financiën en op het behalen van de door het bestuur en de directie bepaalde doelen. Onze vereniging kent ook een aantal commissies die meedenken, ideeën aandragen en het bestuur adviseren over beleid of actiepunten.

In het verslagjaar viel de Algemene Ledenvergadering op 28 mei. De leden herkozen prof. dr. J. van der Meer-Kooistra als bestuurslid. Tijdens de ALV stond de door dr.ir. Ruben Smit gemaakt film ‘Wad’ centraal. Er werd een toelichting gegeven op het maken van de film, de spin-off en het vervolg. Uiteraard werden de aanwezigen getrakteerd op prachtige beelden.

VRIJWILLIGERS. It Fryske Gea is erg blij met haar vrijwilligers. We kunnen ze onmogelijk missen. Honderden vrijwilligers helpen ons met veel verschillende zaken. Zoals bij het onderhoud van de natuurgebieden en bij inventarisaties in het veld. Daarnaast treden ze op als excursieleiders en begeleiders van scholenprogramma’s en evenementen. Ook zijn ze actief in de bezoekerscentra, als schipper op de excursieboot en bij de promotie van de vereniging, om nog enkele voorbeelden te noemen. Zonder vrijwilligers kunnen we veel activiteiten niet organiseren. We zijn iedereen dan ook zeer dankbaar voor zijn of haar inzet!

STEUN. De  steun die wij mogen ontvangen vanuit de provincie en allerlei organisaties, bedrijven en particulieren is prachtig. Dat gebeurt zowel in natura als via financiële bijdragen en door crowdfundingacties. In 2019 mocht LandschappenNL weer een bedrag van € 13,5 miljoen ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. It Fryske Gea maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Het geld wordt besteed aan het behouden en beleefbaar maken van de natuur en het landschap in Fryslân. Daarnaast ontvingen we tal van donaties en schenkingen.

De leden, vrijwilligers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen geven draagvlak aan dé Friese provinciale vereniging voor natuurbescherming. It Fryske Gea is daar erg blij mee: hartelijk dank namens de Friese natuur, het cultureel erfgoed en het landschap!

Influencers ingezet voor meer bekendheid De Alde Feanen

Voor onze leden en veel natuurliefhebbers is Nationaal Park De Alde Feanen waarschijnlijk geen geheim meer. Maar dit geldt lang niet voor iedereen. Influencers moeten het natuurgebied via Instagram bij een breed publiek bekend en bemind maken.

De eerste Instameet in De Alde Feanen vond plaats in de zomer van 2019. Het idee ontsproot bij natuurfotograaf Hillebrand Breuker, die zelf goed is voor zo’n 10.000 volgers. Hij zwerft al van jongs af aan door het gebied. Door de prachtige foto’s die hij deelt, krijg je zin om het gebied te bezoeken. Instagrammers met een aanzienlijke aantal volgers, zogenaamde influencers, kunnen hetzelfde bereiken, was het idee. Ze zijn ideaal om in te zetten voor de promotie van een product. Of in dit geval: een heel Nationaal Park. It Fryske Gea was meteen enthousiast en ging de samenwerking aan.

Zondag 16 juni was het dan zover. Honderden Instagrammers vanuit het hele land en zelfs uit het buitenland verzamelden zich in Earnewâld. Het middagprogramma was voor iedereen toegankelijk, ongeacht het aantal volgers. Voor het ochtendprogramma was alleen de ware Instagram-elite uitgenodigd: influencers met duizenden volgers. Voor dag en dauw arriveerden zij voor een exclusieve boottocht met een gids die hen langs de mooiste plekjes van De Alde Feanen zou leiden.

Het stralende weer liet het natuurgebied van zijn voordeligste kant zien. Ideaal voor de influencers om prachtige foto’s – in één geval zelfs een dronevideo – te maken. Deze delen met hun vele volgers genereert veel likes. Zo leren steeds meer mensen dit prachtige gebied kennen, wat uiteindelijk moet leiden tot een stijging in verblijfsrecreatie.

Deelnemers aan de Instameet waren enorm positief over de dag én over Nationaal Park De Alde Feanen. Het evenement is daarom zeker voor herhaling vatbaar.

Bekijk de resultaten van de Instameet op Instagram: #instameet_aldefeanen

Bliuw ticht by de natuer, it sil jo noait ferrifelje - Frank Lloyd Wright

It Fryske Gea maakt steeds meer gebruik van de verschillende mogelijkheden om online met haar achterban te communiceren. Dankzij onze website en sociale media staan we dagelijks in contact met onze leden en andere geïnteresseerden.

Online kunnen we niet alleen informeren over het laatste nieuws uit de natuur en de vereniging via verschillende kanalen, maar krijgen we eveneens veel informatie terug. Op een interactieve manier leren we wat onze achterban interessant vindt en hoe zij de Friese natuur beleven. Zo wordt de hashtag ‘mynfryskegea’ (#mynfryskegea) goed gebruikt op Instagram om mooie foto’s te delen. Naast onze volgers op onderstaande sociale media zijn er ook zo’n 12.500 mensen geabonneerd op de periodieke digitale nieuwsbrief van It Fryske Gea. Gezamenlijk biedt dit de ultieme mix van verschillende media om online een band op te bouwen en te onderhouden.

Het jaar 2019 was een goed jaar voor It Fryske Gea. De vereniging is financieel gezond en kent een stabiel ledenaantal. De samenstelling van ons bestuur en de Raad van Toezicht, het jaarverslag van de Raad van Toezicht, het financieel overzicht, en het organisatieschema vindt u hieronder.

It Fryske Gea, provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân

It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging beheert ruim zestig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van circa 20.600 hectare – verspreid over de provincie Fryslân en telt circa 36.000 leden.

It Fryske Gea
Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp

Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag
T 0512-381448

info@itfryskegea.nl
itfryskegea.nl

Concept & redactie: It Fryske Gea / Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar
Productie & vormgeving digitaal jaaroverzicht: TWonline
Fotografie: Archief It Fryske Gea

   
NAVIGATIE
Voorwoord Natuurbeheer Planten en dieren Recreatie en educatie > Landschap en cultuurhistorie Beleid en opinie Vereniging It Fryske Gea online Jaarstukken Colofon